Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol

KVKK Genel Aydınlatma Metni

KVKK  KAPSAMINDA
GENEL  AYDINLATMA  METNİ

1- AMAÇ

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A Blok 4. Kat, No:200 Yeşilköy mah. Bakırköy, İstanbul adresinde mukim EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”, “Şirket”) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin üstün kıymeti göz önüne alınarak KVKK’nın öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek için işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmıştır.

KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ŞİRKET, çalışanlarını, çalışan adaylarını, tedarikçi çalışanlarını, ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

2- TANIMLAR

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

ŞİRKET

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A Blok 4. Kat, No:200 Yeşilköy mah. Bakırköy, İstanbul adresinde mukim EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

Çerez (Cookie)

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

KVKK

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 

3- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI,

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

i.          İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen sınırlara riayet edilerek, ŞİRKET esas sözleşmesinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek için kullanılacaktır. İşleme amaçları şunlardır;

a.         TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu tarafından öngörülen faaliyetlere ve denetime ilişkin pay sahiplerimize yönelik yükümlülüklerin karşılanması,

b.         Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmanız için gereken çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil gerekli çalışmaların yürütülmesi,

c.         Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

ç.         Tarafımızla paylaştığınız iletişim kanallarınız üzerinden Şirketimiz ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

d.         Şirketin ihtiyaç duyduğu alanlarda personel temini, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta gelmek üzere iş hayatını düzenleyen mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

e.         Personele ilişkin maaş ödeme, harcırah temini, döner sermaye ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, Şirket içi yazışmaların yapılması,

f.          İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması, İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

g.         Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara kanunlarda gösterilen hallerde bilgi-belge temini,

ğ.         Şirketteki organizasyon ve etkinlik (seminer, konferans, toplantı, eğitim, sempozyum vb.) yönetimi süreçlerinin işlerliğinin sağlanarak kamuoyuna duyurulması, Şirketin kamuoyunda bilinirliğinin sağlanması ve güncelliğinin korunabilmesi için internet sitesi ve sosyal medya hesaplarının güncel verilerle sürekliliğinin sağlanması, tanıtım ve reklam süreçlerinin yönetilmesi,

h.         Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulabilmesi amacıyla mevzuatta gösterilen usullerle arşiv tutulması,

ı.          Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

i.          Bina, personel ve ziyaretçi güvenliğinin temini,

j.          Verilerin anonim hale getirilerek araştırma amacıyla istatistiki faaliyetlerde kullanılabilmesi,

k.         KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi.

 

ii.         İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Kimlik Bilgileri: İsminiz, soy isminiz, T.C. kimlik numaranız, anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, personel sicil numaranız ve Şirket’e tarafınızca açık rızanız dahilinde temin edilen sair bilgiler.

İletişim Bilgileri: İkamet adresiniz, işyeri adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, KEP adresi ile var ise Şirket’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabilmemiz için rızanız ile temin etmiş olduğunuz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz        : Şirket’e iş veya staj başvuru için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirket resmi e-posta adresi olan bilgi@empa.com adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Şirket tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle kimlik bilgileriniz, iş durumunuza ait bilgiler, iletişim bilgileriniz ile eğitim durumunuza ait (“Üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu, fizik bölümü mezunu” gibi) bilgileriniz ve katıldığınız kurs/seminer bilgileriniz, sertifika bilgileriniz ile ulusal yahut uluslararası sınav sonuçlarınız.

Finansal/Mali Bilgileriniz: Maaş ve yan hakların ödenmesi, fazla ve yersiz alınan ödemelerin iadesi, döner sermayeden yapılacak ödemelerin gerçekleştirilebilmesi, Şirket dışı görevlendirmelerde ödemelerin yapılabilmesi amacıyla edinilen; banka isim ve şube bilgisi, banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi.

Görsel/İşitsel Bilgiler: Şirket’in düzenlediği konferans, seminer, tiyatro gösterisi, sergi, münazara ve benzeri etkinliklerde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak gibi amaçlar için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Şirket merkez, şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler. Söz konusu etkinliklerde elde edilen görsel/işitsel bilgiler Şirket faaliyetlerini aşmayacak ve etkinliğin amacı ile sınırlı olacak şekilde Şirket’in internet sitesinde, Şirket tarafından kullanılan sosyal paylaşım platformlarında, Şirket tarafından basılan eserlerde kullanılabilecektir. Yahut Şirket’in izniyle ve kontrolü altında basılmak/yayınlanmak üzere 3. kişilere (basımevi, yayıncı, kurum, kuruluş…) gönderilebilecektir. Bu kullanım usulü güvenlik kamera görüntülerini kapsamayacak olup, ilgili görsel/işitsel kişisel veriler kullanılmadan önce (örneğin; etkinliğin başında) katılımcılara ayrıca bilgilendirme yapılacak olup, açık rızaları alınacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Şirket bünyesinde mevzuat kaynaklı çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla çalıştırılan engelli ve hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve/veya güvenlik tedbiri uygulanmış kişilere ilişkin sağlık, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenmektedir.

Şirket’in bu amaçlar haricinde başka herhangi bir doğrudan özel nitelikli kişisel veri işleme amacı olmamakla birlikte Şirket’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi, fotoğraflar yahut etkinlikler kapsamında durağan/akan görüntülerden elde edilen veriler kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, kılık-kıyafet, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile Şirket tarafından sağlanan bir evrakta ihtiyari olarak belirttiğiniz özel nitelikli sair bilgiler.

iii. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz üye kayıt formu, internet üzerinden doldurulan kayıt/başvuru formları, alındı ve harcama belgeleri, etkinliklerde kullanılan görüntü ve ses kayıt cihazları, güvenlik kamera kayıtları ve ŞİRKET resmi e-mail adresi olan bilgi@empa.com adresine yahut “@empa.com” uzantısını kullanan Şirket’e ait herhangi bir mail adresine, empa.elk@hs02.kep.tr  KEP adresine veya +90 212 465 7188 numaralı faks adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim kanalları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel veriler, fiziken evrak gönderilmesi, Şirket’in sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması, +90 212 465 7199 numaralı hatların veya Şirket’e ait diğer dahili numaraların aranması suretiyle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca otomatik yollarla https://www.empa.com ve https://www.empastore.com adresi ve uzantılarında kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir. Çerez politikamıza  https://www.empa.com/cerez-politikasi https://www.empastore.com/cerez-politikasi adresinden ulaşabilirsiniz.

Şirketimize ilettiğiniz kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olması; değişiklik olması halinde gerekli bildirimin yapılması sorumluluğu tarafınıza ait olacaktır.

 

iv.        Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirket tarafından izlenmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket, kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır.

Kişisel verileriniz;

• Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması ve Şirketimizle aranızdaki sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle;

• Şirketimizin ithal ettiği ve sattığı ya da Müşteri destek hizmetleri verilen ürünlere ilişkin talep, işlem ve şikayetlerin sonuçlandırılabilmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, ürün satışı, teslimi, iade ve satış sonrası müşteri destek hizmetlerini yerine getirmek amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle;

• Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, internet sitesi ve uygulamalarımız kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve arttırmak, internet siteleri, mobil uygulamalar, mağazalar ve diğer hizmet kanallarının iyileştirilmesi, firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve şirket içi operasyonların yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması;

• Çalışanlarımıza bankadan ücret ödemesi yapılabilmesi, sigorta primlerinin ödenebilmesi; Şirket pay sahiplerine genel kurullara katılım için bildirim gönderilmesi ve kar payı ödemesi yapılabilmesi için Şirketimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amaçlarıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

• Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, Şirketimiz tarafından sunulan kampanya, promosyon, indirim, avantaj, ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz, Şirketimiz ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle Şirketimiz, markalarımızın tanınırlığını arttırmak, Şirketimiz ürünlerine ilişkin alışveriş alışkanlıklarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş kampanya, promosyon, indirim ve avantaj ile benzeri faydaların planlanması ve ilgili profil ve segmente uygun müşterilerimize önerilmesi, bunlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme iletisi ile memnuniyet anketi formu gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanız hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

Bir kişisel veri işleme faaliyetini hukuka uygun kılan bir veya birden fazla kişisel veri işleme şartı aynı anda bulunabilmektedir.

Söz konusu amaçlarımızı gerçekleştirebilmek için yukarıda belirttiğimiz verilerinizin işlenmesi gerekmektedir. Şirketimize, kimlik bilgileri aktarılırken aslında işleme amaçlarımız dahilinde olmayan veriler de tarafımıza aktarılabilmektedir. İdari ve teknik tedbirler dahilinde söz konusu verileri mevzuatta öngörülen süreler sonunda siliyor ve/veya anonim hale getiriyoruz.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metninde gösterilen amaçlar için ve buradaki vasıtalarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri, infaz mercileri, emniyet birimleri ile sözleşmeli ürün ve veya hizmet alınan tedarikçiler ile paylaşılmaktadır. Paylaşım yapılan tarafları gösteren tablo aşağıdadır:

 

 

 

 

 

PAYLAŞILAN TARAFLAR

PAYLAŞIM ÖRNEKLERİ

Hukuken Yetkili Kamu/Özel Kurum veya Kuruluşu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, Bağımsız Denetim Kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Bankalar, Yargı ve İnfaz mercileri, Noterler gibi resmi kurum ve kuruluşlarla veri paylaşılabilmektedir.

Tedarikçi/İş Ortağı/Danışman

Şirketin faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı kuruluş, danışman, avukat, YMM, havayolu, karayolu, demiryolu, denizyolu firma ve acenteleriyle yürüttükleri faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak veri paylaşılabilmektedir.

 

 

Şirketimiz amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri aktarımı yapmamaktadır. Örneğin; rızanız doğrultusunda elde etmiş olsak dahi araç plakanıza ait bilgiler yukarıda gösterilen kişi ve kurumlar da dahil olmak üzere hiçbir 3. kişi ile paylaşılmamaktadır. Bu belirlemenin istisnası, söz konusu veriye ilişkin aktarımın mevzuat ile zorunlu kılınması, yahut bir suç soruşturması için mecburi olması veya resmî bir makamca mevzuata dayalı olarak ve gerekçesi gösterilerek talep edilmesidir.

 

5-İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında

i.          Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii.         Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii.        Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

iv.        Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

v.         Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

vi.        KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii.       v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ix.        Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

https://www.empa.com/kisisel-veri-basvuru-formu ve https://www.empastore.com/kisisel-veri-basvuru-formu bağlantısını kullanarak indirebileceğiniz “başvuru formu”nu talebiniz/şikâyetiniz doğrultusunda doldurarak, söz konusu formu kvkk@empa.com adresi üzerinden tarafımıza iletebilir veya formu fiziki olarak doldurarak İstanbul Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A Blok 4. Kat, No:200 Yeşilköy mah. Bakırköy, İstanbuladresine kargo/posta vasıtasıyla gönderebilirsiniz.

Talebinizi üstte gösterilen yöntemlerden birisini kullanarak tarafımıza iletmeniz durumunda KVKK md. 13/2 gereğince, talebiniz en geç 30 gün içinde değerlendirilecek ve tarafınıza konuyla ilgili bilgi verilecektir. Eğer talebiniz kabul edilirse, gerekli işlemler derhal veri sorumlusu ŞİRKET tarafından yerine getirilecektir.

Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

 

6- VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ

İşbu Aydınlatma Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

i. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı         : EMPA ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş.

Mersis No      : 0481-0024-6860-0010

Adres              : İstanbul Dünya Ticaret Merkezi İş Blokları A Blok 4. Kat, No:200 Yeşilköy mah.  Bakırköy, İstanbul

Web Sitesi      : https://www.empa.com

KEP adresi     : empa.elk@hs02.kep.tr

 

ii. İrtibat Kişisi

Adı:                : Volkan

Soyadı             : AKBIYIK

Unvanı           : Genel Müdür

E-posta           : kvkk@empa.com

Telefon           : +90 212 465 7199

 

7- DEĞİŞİKLİK

i.          Değişiklik 1   : Evrakta henüz değişiklik yapılmamıştır.

            Değişiklik Detayı      :

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.